مشتریان اینترنتی لازم است بدانندداشتن نمادالکترونیک یاهمان اینماددریک سایت به منزله امنیت خرید شما نیست اینمادفقط دربخش احرازهویت صاحب کسب وکارکارایی داردولی دربخش تامین امنیت خریدقادربه جبران خسارت وارده به مشتری زیاندیده نیست وفقط نقش واسط ارتباط آنلاین بین شماوفروشنده اینتنرنتی را انجام میدهدودر نهایت شمارا به دستگاه قضایی ارجاع میدهدکه 99درصدزیان دیدگان به دلایل مسافت راه بین خودوسایت کلاهبردار- صرف زمان وهزینه از ادامه پیگریهای خودمنصرف میشوندوتنهادلیل وجودواستمرارفعالیت اینماد کسب درآمدی است که ازسایتهای متقاضی اینماد دوساله 175هزارتومان ویکساله50هزارتومان اخذ وپس ازمنقضی شدن تاریخ اعتباراینمادمجدد برای تمدید همین مقدارپول راازسایتهادریافت میکند فقط برای احراز هویت صاحب سایت که جالب است بدانید این احرازهویت به صورت رایگان دوبارحداقل برای صاحب یک فروشگاه اینترنتی انجام میشود یکبارهنگام درخواست درگاه بانک مذکور احرازهویت میکند و قبل ازاحراز هویت بانک هنگام اخذکدمالیات درگاه پرداخت اداره مالیات احرازهویت بسیارجامع تری میکند حالا چه لزومی برای سومین احرازهویت صاحب سایت برای متولیان مسئول ضروری بوده که داشتن اینمادرا برای سایتها ضروری دانستند به نظرم به همان کسب درامدسرشاراز پرداخت عضویت صاخبان سایت و درامدمستمرکلان ازتمدیدهای اعتبار اینمادمربوط میشود که هنوزهم معلوم نیست این درامدسرشارکجاوبرای چه منظوری هزینه میشود؟ نمونه ان درکلاهبرداری سایت فروش سکه ثامن است که باوجودداشتن اینماد پس ازکلاهبرداری اینماد قادربه جبران خسارت زیان دیدگان نبودوازمسئولیت خودجهت جبران خسارت شانه خالی کرد وتمام مسئولیت پیگیری شکایت مال باختگان به عهده دستگاه محترم قضایی وزحمات شبانه روزی نیروهای انتظامی منجربه دستگری کلاهبردارشدکه همچنان نیزادامه دارد...سوال؟آیا اگرسایت ثامن فاقد اینماد بود باز مردم اقدام به پیش خرید سکه از این سایت میکردند؟ یاوجوداینمادباعث اعتمادکاذب خریداران و چنین اماربالایی ازخرید شد؟لطفا پاسخ وتجربه خودرا درادامه کامنت کنید